АТЕЛИЕ ЗА РОДИТЕЛИ

         За да подпомогне родителите в трудната им мисия за възпитание на децата, освен индивидуални консултации с педагогическия съветник, 26. СОУ „Йордан Йовков” организира и разнообразни форми за групово консултиране: различен тип родителски срещи, както и дискусионно-консултативни срещи в различен формат и по различни теми.

            

        От 2014/2015 г. в училището се организира и Ателие за родители на първокласници, където в непринудена, приятелска среда родителите имат възможност да обсъждат теми, които ги вълнуват по проблемите на възпитанието и обучението на техните деца. Използват се интерактивни методи, като стремежът е родителите не да бъдат поучавани, а да им се даде възможност сами да търсят и намират отговори на въпросите, които ги вълнуват, както с помощта на педагозите, така и чрез обмяна на опит помежду им. Заниманията се провеждат веднъж месечно, от 18,00 часа с продължителност 90 минути, като датата се договаря помежду им. Темите са предварително избрани от самите тях. Групата е отворена за всеки, който прояви интерес.

        Водещи групата: Е. Велкова – директор, Г. Матвеев – педaгогически съветник.
        За учебната 2015/2016 г. темите са:

No Тема Съдържание Време
1 Детето ми е в първи клас! Ами сега? Родителските тревоги в първи клас. Възрастови особености и развитие на детето в първи клас. Най-важното в поведението на родителя. 90 мин.
2 Дневен ритъм. Дисциплина. Авторитетите. Дневният ритъм като гаранция за физическото и психическото здраве на дете-то. Ролята на дисциплината и самодисциплината. Авторитетът на родители-те. Родителските стилове. Авторитетът на учителя и на училището като ин-ституция. 90 мин.
3 Мотивация за учене и развитие. Ако детето има обучителни затруднения. Психология на детското развитие. Мотивация за успех. Положителна мотива-ция. Родителските амбиции. Самооценка на детето. Психология на детското развитие – какво трябва да знае и да може детето в първи клас. Как да разпоз-наем, че детето има обучителни затруднения? Видове затруднения и причини за тях. Роля на учителя и педагогическия съветник. Диагностика. Какво озна-чава „дете със СОП” – права и възможности. Отговорност на родителите. Ин-тегрирано обучение. 90 мин.
4 Самостоятелност и контрол. Права и отговорности. Поощрения и санкции. Позитивното родителство. Насърчаване и развитие на самостоятелността на детето. Ефективен контрол. Доверието. Разширяване на периметъра и запаз-ване на съотношението между права и отговорности. Поощрение, ане подкуп. Ролята на словес-ната похвала. Санкции – да, агресия и насилие – не! 90 мин.
5 Свободното време. Джобните пари. Мобилният телефон. Компютърът. Потребността на детето от лично пространство и свободна време. Извънклас-ните занимания. Игрите. Родителите в свободното време на детето. Формира-не на култура на свободната време. Детето и парите, детето и семейните фи-нанси. Колко да са джобните пари? Как да научим детето да управлява фи-нансите си? За какво служи мобилният телефон на детето? Кога и как го пол-зва Компютърът – възможности или заплаха. Безопасност в Интернет. 90 мин.
6 Приятелите. Конфликтите. Агресията. Потребността от общуване – основна за детето. Влияние на приятелския кръг върху детето. Родителска реакция по отношение на приятелската среда – да-ли, кога и как да се намеси родителят. Формиране на толерантно отношение към „различните” деца (от други малцинствени и етнически групи, в неравно-стойно положение, с обучителни затруднения, с увреждания и др.) Решаване на спорове и конфликти. Реакция при прояви на агресия над и от детето. 90 мин.
7 Приобщаване към света на изкуството и културата. Отговорностите на родителите за пълноценното развитие на детето и за него-вото естетическо възпитание. Роля на изкуството за изграждане на личността на детето.Четенето. Личният пример. Заниманията на детето с изкуство. Кул-турният живот на семейството. Роля на училището. 90 мин.
8 Взаимоотношенията родител – ученик – учител, семейство – училище. Приобщаване на детето и родителите към класната и училищната общност. Родителите и учителите (училището) като партньори. Равнопоставеност и ясно дефиниране на правата и отговорностите. Общата цел – доброто на де-тето. Източниците на недоверие и излъгани очаквания. Пълноценен контакт и сътрудничество. Родителските срещи. Потребност от принадлежност към общност (пирамидата на Маслоу). Роля на общността в живота на човека и на детето. Как се прави общност? Белези на общността. Нашият клас. Училищ-ното настоятелство. Нашето училище, училищната общност: ученици – роди-тели – учители. Приобщаване на децата и родителите към училищната общ-ност и училищния живот./td> 90 мин.