Прием за 2017 / 2018 учебна година

Подготвителна група (5  - 6 годишни):

На основание чл. 44, ал. (1) от Наредба №10 / 1.09.2016г, във връзка с осъществяването на училищен план - прием за 2017 / 2018 учебна година е утвърден следния план - прием:

  • Подготвителна група - 1 група.

Учебната дейност се осъществява съгласно учебни планове, утвърдени от РИО на МОН при спазване на изискванията на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, както и на държавните образователни изисквания.
26 СОУ „Йордан Йовков” е ориентирано към засилено обучение в областта на природните науки и екологията още от началния етап на училищно обучение.

Изучават се български език и литература, математика, природен свят, социален свят, изобразително изкуство, музика, конструктивно-техническа и битова дейност, физическа култура, игрова култура.
Обучението се провежда в смесени групи – 5 и 6-годишни деца по системата „Приятели” на ИК „Анубис”. Има възможност за полудневно (8,30 – 12,30 ч.) и целодневно обучение (8,30 – 17,00 ч.).
Учителите са с магистърска степен по „Предучилищна и начална училищна педагогика” и с дългогодишен трудов стаж.

График на дейностите по приема на ученици в подготвителен и първи клас:

  1. до 02.06.2017 г. - приемане на заявления от родителите.

  2. на 05.06.2017 г. - обявяванe на списъците с приетите ученици.

  3. от  05.06.2017г. записване на приетите ученици.

  4. на 13.06.2017 г. до 16.00 часа - обявяване на  свободните места. Групата се допълва до 24 ученици.

  5. от 13.06.2017 г. - попълване на свободните места.

Необходими документи за прием на ученици:
 -заявление от родителя по образец (изтегли заявление). В заявлението задължително се посочва дали ученикът ще бъде на целодневно обучение.
- копие от акта за разждане на ученика - подава се заедно със заявлението;
- лична здрвано-профилактична карта - прилага се преди началото на учебната година (в периода от 01. до 15.09.2017г.).