Проекти
„Полицентрично инспектиране в мрежа от училища” - констативен протокол  на РИО - София-град  
Наименование на проекта Кратко описание(резюме) Приоритетна област Срок
„Полицентрично инспектиране в мрежа от училища” Проектът е по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз. Проектът е международен и в него участват Великобритания чрез Института по образованието в Лондонския университет, Ирландия чрез Университета в гр. Дъблин, Холандия чрез Университета в гр. Туенте и България. От българска страна участват Софийският университет „Св. Климент Охридски” – Факултет по педагогика, Регионален инспекторат по образованието – град София, и десет софийски училища, между които и 26. СОУ „Йордан Йовков”. Ръководител на проекта за 26. СОУ „Йордан Йовков” е Елка Велкова – директор. Целта на проекта е да се създаде и апробира система за взаимно инсепктиране между училищата по три теми: работа с родителите, работа с деца със специални образователни потребности и работа за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. август 2017 г.
„Училището като център в общността” Проектът е спечелен в оспорвана конкуренция между десетки училища от цялата страна на конкурс, обявен от Национална мрежа за децата. Чрез него 26. СОУ „Йордан Йовков” става част от международната мрежа на общностните училища, която обединява учебни заведения от Европа, Азия, Африка и Америка.
Финансиране: осигурява се от Фондация „Чарлз Стюард Мот” в размер на 3400 лв. Средствата ще бъдат изразходвани за благоустрояване на детска площадка в двора на училището и създаване на кът за спорт на открито.
Ръководител на проекта за 26. СОУ „Йордан Йовков” е Елка Велкова – директор.
Целта на проекта е да отвори училището към ресурсите на общността, да изгради пълноценно сътрудничество между училището, кварталната общественост, общинските власти, културни институции, фирми и др. Визията е училището да се превърне в многофункционален център, който създава, поддържа и свързва автентичната общност от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот на дадено населено място. юни
2018 г.
„Детски права и съдилища” Проектът е международен с финансиране от Европейската комисия и включва Великобритания, Италия, Унгария, Хърватска, Румъния и България. От българска страна се осъществява от Национална мрежа за децата в партньорство само с две училища от страната, едното от които е 26. СОУ „Йордан Йовков”.
Ръководител на проекта за 26. СОУ „Йордан Йовков” е Генадий Матвеев – педагогически съветник.
Цел на проекта е запознаване на учениците с техните права, запознаване с българското правосъдие (в т.ч. чрез посещения в съдебни институции) и какво се случва с децата, които са били в контакт със закона. Проектът ще даде възможност за осъществяване на връзка на децата участници с техни връстници от други страни и участие във виртуална игра за запознаване със съдебната система и юридическите процедури. Работният език на играта е англрийски. септември
2017 г.
Национална кампания „Да бъдеш баща” Национална кампания „Да бъдеш баща” е инициатива на Асоциация Родители като продължение на проект „Да бъдеш баща”. 26. СОУ „Йордан Йовков” е национален посланик на кампанията и има за цел да популяризира нейните идеи и да съдейства за изпълнението на нейните цели.
Ръководител на проекта за 26. СОУ „Йордан Йовков” е Генадий Матвеев – педагогически съветник.
Цел на кампанията е да насочи вниманието на обществото към ролята на бащата (значимия мъж в семейството) в израстването на децата и младежите, както и да насърчи активното включване на бащите в живота на децата. Ежегодно се организира Седмица на активното бащинство. постоянен
„Младежки информационно-консултативен център „Витоша” Проектът се осъществява от Фондация „СМАРТ” и Народно читалище „Братя Миладинови” – кв. „Княжево”, като 26. СОУ „Йордан Йовков” е партньор по него. Ръководител на проекта за 26. СОУ „Йордан Йовков” е Генадий Матвеев – педагогически съветник. Целта на проекта е създаване на младежки информационно-консултативен център (МИКЦ), в който младите хора от кв. „Княжево” да получават информация и консултантски услуги, съобразени с техните нужди. Стремежът е повишаване на информираността и компетентността на млрадежите в сферата на гражданските права и гражданското участие, доброволчеството и младежката мобилност, личностното израстване и умения за общиване, професионално ориентиране и умения, свързани със заетостта па пазарана труда и др.