Училищното настоятелство на 26. СОУ „Йордан Йовков” е основано и съдебно регистрирано през 2003 година като сдружение с идеална цел в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Към 01.03.2016 г. то има 48 членове.

Целите на Настоятелството са формулирани в чл. 4, ал. 1 на Устава му:

 "Училищното настоятелство в дейността си сред учащите се в 26. СОУ „Йордан Йовков” – София, и жителите на квартал Княжево, ще преследва следните цели:

  1. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура;
  2. подпомагането на нуждаещите се от грижи;
  3. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
  4. защитата на човешките права или на околната среда;
  5. други цели, определени със закон".

 Член на Училищното настоятелство може да бъде всеки, който приема неговия Устав, споделя неговите цели и който е готов безкористно и безвъзмездно да работи в полза на училищната общоност на 26. СОУ „Йордан Йовков”. Необходимо е да се подаде заявление за членство до председателя на Настоятелството, което да се гласува от Общото събрание.

Върховен орган на Настоятелството е Общото събрание.

Управителен орган на Настоятелството е Управителния съвет, състоящ се от трима души, който има мандат до 4 години. Той избира от своите членове председател и заместник-председател. Към 01.03.2016 г. Управителният съвет е в състав:

  1. Антоанета Иванова – председател на Училищното настоятелство
  2. Мария Орловска
  3. Бойко Георгиев
  4. Бойка Михайлова
  5. Пламена Апостолова