За да подпомогне родителите в трудната им мисия за възпитание на децата, освен индивидуални консултации с педагогическия съветник, 26. СОУ „Йордан Йовков” организира и разнообразни форми за групово консултиране: различен тип родителски срещи, както и дискусионно-консултативни срещи в различен формат и по различни теми.От 2014/2015 г. в училището се организира и Ателие за родители на първокласници, където в непринудена, приятелска среда родителите имат възможност да обсъждат теми, които ги вълнуват по проблемите на възпитанието и обучението на техните деца. Използват се интерактивни методи, като стремежът е родителите не да бъдат поучавани, а да им се даде възможност сами да търсят и намират отговори на въпросите, които ги вълнуват, както с помощта на педагозите, така и чрез обмяна на опит помежду им. Заниманията се провеждат веднъж месечно, от 18,00 часа с продължителност 90 минути, като датата се договаря помежду им. Темите са предварително избрани от самите тях. Групата е отворена за всеки, който прояви интерес.

Водещи групата: Е. Велкова – директор, Г. Матвеев – педaгогически съветник.

За учебната 2017/2018 г. темите са:


No Тема Съдържание Време
1 Детето ми е в първи клас! Ами сега? Родителските тревоги в първи клас. Възрастови особености и развитие на детето в първи клас. Най-важното в поведението на родителя. 90 мин.
2 Дневен ритъм. Дисциплина. Авторитетите.

Дневният режим като гаранция за физическото и психическото здраве на детето. Ролята на дисциплината и самодисциплината. Авторитетът на родителите. Родителските стилове. Авторитетът на учителя и на училището като институция.

Позитивното родителство. Насърчаване и развитие на самостоятелността на детето. Ефективен контрол. Доверието. Разширяване на периметъра и запаз-ване на съотношението между права и отговорности. Поощрение, а не подкуп. Ролята на словесната похвала. Санкции – да, агресия и насилие – не!
90 мин.
3 Мотивация за учене и развитие. Ако детето има обучителни затруднения.

Психология на детското развитие. Мотивация за успех. Положителна мотивация. Родителските амбиции. Самооценка на детето.

Причини, пораждащи страх (във физическата среда, поради липса на готовност за училище, несигурност в успеха, поради обучителни затруднения, конфликти и тормоз, страх от учителя и др.). Неумение за общуване. Родителски-те реакции на детските страхове.
90 мин.
4 Приятелите. Конфликтите. Агресията. Потребността от общуване – основна за детето. Влияние на приятелския кръг върху детето. Родителска реакция по отношение на приятелската среда – дали, кога и как да се намеси родителят. Формиране на толерантно отношение към „различните” деца (от други малцинствени и етнически групи, в неравностойно положение, с обучителни затруднения, с увреждания и др.) Решаване на спорове и конфликти. Реакция при прояви на агресия над и от детето. 90 мин.
5 Ако детето има обучителни затруднения. Психология на детското развитие – какво трябва да знае и да може детето в първи клас. Как да разпознаем, че детето има обучителни затруднения? Видо-ве затруднения и причини за тях. Роля на учителя и педагогическия съветник. Диагностика. Какво означава „дете със СОП” – права и възможности. Отговорност на родителите. Интегрирано обучение. 90 мин.
6

Взаимоотношенията родител – ученик – учител, семейство – училище.

Приобщаване на детето и родителите към класната и училищната общност.

Родителите и учителите (училището) като партньори. Равнопоставеност и ясно дефиниране на правата и отговорностите. Общата цел – доброто на детето. Източниците на недоверие и излъгани очаквания. Пълноценен контакт и сътрудничество. Родителските срещи.

Потребност от принадлежност към общност (пирамидата на Маслоу). Роля на общността в живота на човека и на детето. Как се прави общност? Белези на общността. Нашият клас. Училищното настоятелство. Нашето училище, училищната общност: ученици – родители – учители. Приобщаване на децата и родителите към училищната общност и училищния живот.
90 мин.