WEB базиран център
Прием
Проекти
Вестник "26-то ДНЕС"
Галерия
Контакти

Анкета:


Кое училище бихте избрали за следващата учебна година?

Нашето училище
Професионална гимназия
Друго училище

 
 

 

Учебна дейност


Учебната дейност се осъществява съгласно учебни планове, утвърдени от РИО на МОН при спазване на изискванията на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, както и на държавните образователни изисквания.
26 СОУ „Йордан Йовков” е ориентирано към засилено обучение в областта на природните науки и екологията още от началния етап на училищно обучение.

Подготвителна група:

Изучават се български език и литература, математика, природен свят, социален свят, изобразително изкуство, музика, конструктивно-техническа и битова дейност, физическа култура, игрова култура.
Обучението се провежда в смесени групи – 5 и 6-годишни деца по системата „Приятели” на ИК „Анубис”. Има възможност за полудневно (8,30 – 12,30 ч.) и целодневно обучение (8,30 – 17,00 ч.).
Учителите са с магистърска степен по „Предучилищна и начална училищна педагогика” и с дългогодишен трудов стаж.

Начален етап на основното образование (I – IV клас):

Основните предмети, които се изучават в началното училище, са български език и литература, английски език, математика, човекът и природата, човекът и обществото, изобразително изкуство, музика, домашен бит и техника и физическо възпитание и спорт.
Освен тях се изучават допълнителни часове (задължителноизбираема подготовка), които в 26 СОУ са разпределени, както следва:

  • 1 клас – английски език, математика, информационни технологии;
  • 2 клас – математика, информационни технологии;
  • 3 клас – математика, информационни технологии;
  • 4 клас – математика, информационни технологии;

Обучението е целодневно, като сутрин са разположени основните часове, а следобедът е определен за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих.
Обучението по английски език, информационни технологии и физическо възпитание и спорт се провежда от правоспособни учители по тези предмети. Останалите часове се водят от висококвалифицирани и опитни начални учители.

Прогимназиален етап на основното образование (V – VIII клас):

Задължителната подготовка включва български език и литература, английски език, математика, информационни технологии, човекът и природата (в 7 и 8 клас – физика, химия и биология), история и цивилизация, география и икономика, изобразително изкуство, музика, домашна техника и икономика и физическо възпитание и спорт.
Задължителноизбираемата подготовка е разпределена по класове, както следва:

  • 5 клас - български език и литература, математика, история;
  • 6 клас - български език и литература, математика, история;
  • 7 клас - български език и литература, математика, география;
  • 8 клас - български език и литература, математика, география.

В пети клас обучението е целодневно, като основните часове са сутрин, а следобедът е посветен на самоподготовка и занимания по интереси.
В 6., 7. и 8. клас обучението се осъществява на две смени.

Гимназиален етап (VIII – XII клас):

            Обучението в гимназиалния етап е разделено в две направления – с прием след седми и прием след 8 клас.

Приемът след 7. клас е в природоматематически профил с профилиращи предмети география, биология и английски език. Освен че дава задълбочена подготовка по тези предмети, които са най-често избирани за държавен зрелостен изпит, профилът предвижда и допълнително обучение по ландшафтознание, екологичен мониторинг, защитени територии, екологично законодателство и други, с които се продължава традицията на училището в екологичното образование и възпитание.

Приемът след завършено основно образование  (след 8. клас) е в технологичен профил „Туризъм”. В този профил се провежда специализирано обучение по икономика, маркетинг, мениджмънт, счетоводство, право, основи на туризма, география на туризма, еко/селски туризъм, информационни технологии. Получените знания могат да бъдат използвани както при по-нататъшно обучение в областта на икономиката и туризма, така и на практика в предприятията от туристическия бранш.
Преподавателите са с магистърска степен по специалността, с професионално-квалификационни степени, част от тях са две и повече специалности.
Обучението се осъществява в две смени.

Повече информация за прием в 26. СОУ "Йордан Йовков"