За контакти
Галерия
Прием
Вашият коментар
Извънкласни дейности
Проекти
 

От клуб Гражданско общество

Въпроси и отговори за европейския съюз

Колко е голям ЕС?

 • Европейският съюз обхваща 27 държави с обща площ 4 млн.кв.км и население 496,5 млн.д.
 • Най-голяма по територия е Франция – 544 хил.кв.км, а по население – Германия с 82,4 млн.д.
 • Най-малката държава е Малта. Тя обхваща едва 300 кв.км и има население 400 000 души.
 • За 2009 г. бюджетът на ЕС е 133,8 млрд. евро.

Кои са основните факти от историята на ЕС?

 • 9 май 1950 г. – декларацията на Робер Шуман за създаване на Общност за въглища и стомана;
 • 18 април 1951 – договор за създаване на Европейска общност за въглища и стомана. Учредителки са шест страни – германия, Франция, Италия, Белгия, Холандия, Люксембург
 • 25 март 1957 – с договора от Рим този съюз прераства в Европейска икономическа общност, която създава единен пазар на редица стоки и услуги. Митата между шестте страни-членки са премахнати.
 • 1973 г. – към общността се присъединяват Великобритания, Ирландия и Дания. Това е първото разширение на съюза.
 • 7-10 юни 1979 г. – провеждат се първите избори за Европейски парламент. Първоначално неговите депутати са 410 с 5-годишен мандат.
 • 1981 г. – за член на ЕИО е приета Гърция.
 • 1986 г. – Испания и Португалия са приети в Общността. Така страните-членки стават 12.
 • 7 февруари 1992 г. – подписан е Договорът от Маастрихт, с който се създава Европейският съюз. Този договор влиза в сила на 1 ноември 1993 г.
 • 1995 г. – към Съюза се присъединяват Австрия, Финландия и Швеция.
 • 1999 г. – еврото се въвежда за употреба в 12 страни (Еврозоната) за банкови и счетоводни операции. На 1 януари 2002 г. влизат в употреба евробанкноти и монети.
 • 1 май 2004 г. – в Европейския съюз са приети 10 нови страни-членки – Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Естония, Латвия, Литва, Словения, Кипър и Малта.
 • 1 януари 2007 г. – приети са България и Румъния. С това европейският съюз достига до днешния си състав от 27 държави.

В кои области си сътрудничат страните от ЕС?

 • Политика на солидарност:
    •    Регионална политика – тя се изразява най-общо в пренасочване на средства от богатите към бедните страни. Средствата се използват за засилване на развитието в изоставащите райони, за подпомагане на безработните в търсенето на работа, за модернизиране на селското стопанство, за изграждане на транспортна инфраструктура и проекти, свързани с опазване на природната среда. Тази политика се финансира от европейските социални фондове. Проектът, по който ние работим, също се финансира от тези фондове, а по-точно – от Европейския социален фонд;
    •    Обща селскостопанска политика – нейна основна цел е осигуяване на добър стандарт на хората, занимаващи се със земеделие, разумни цени на продуктите, модернизиране на земеделската инфраструктура;
    •    Социална политика – основна цел е да се преодолеят най-фрапантните форми на неравноправие в Европейския съюз, да се поощрява създаването на нови работни места, да се защитават и укрепват основните социални права, приети с Договора от Маастрихт – справедливо заплащане, добри условия на труд, равностойно отношение към всички, закрила на децата, възрастните хора и хората с увреждания.
 • Политика на подкрепа на иновациите:
    • Околна среда и устойчиво развитие – работи се по различни проблеми –  шум, отпадъци, защита на естествените местообитания, емисии от газове, чистота на водните басейни и т.н. Целта е да се запази чистотата на въздуха, почвите, водите, да се запази биоразнообразието и да се подобри здравето и безопасността на хората;
    • Технологични иновации – финансират се научни изследвания и развитие на технологиите в областта на здравеопазването, храните, информационните технологии, нанонауките, енергията, околната среда, транспорта и др. подкрепят се професионалното развитие и сътрудничеството между научните работници
    • Енергия – основни цели на тази политика са пестене на енергия, развитие на алтернативни възобновяеми енергийни източници, повишаване на енергийната ефективност

Кои са символите на Европейския съюз?

 • Знаме – знамето на ЕС представлява 12 златни звезди на син фон. Броят на звездите не е свързан с броя на членовете на съюза, макар че първото предложение е било точно такова. Числото 12 е символ на равновесие, пълнота и съвършенство. Знамето е създадено през 1955 г. от Съвета на Европа – организация на европейските страни, която се занимава най-вече със защита на сигурността и човешките права. През 1986 г. това знаме се приема от Европейската общност като официален символ, това е потвъредно и с Договора от Маастрихт. Много важно при изобразяването на този символ е положението на звездите – с връх, сочещ право нагоре и поставени като часовете на циферблат.
 • Химн – химн на ЕС е “Одата на радостта” от Деветата симфония на Бетовен. Тя е композирана по стихотворение на Фридрих Шилер и изразява идеята за братство, равенство и свобода. През 1972 г. Съветът на Европа я приема за свой химн, а през 1985 г. тя е приета за химн и на Европейския съюз. Изпълнява се само като инструментален съпровод, без текст. Имало е опити да се създаде текст на латински, за да не е на никой от езиците, говорещи се  в ЕС, но това предложение не е било прието.
 • Мото – мотото на ЕС – “Единство в многообразието” е създадено през 2000 г. по неофициален път – като са събирани предложения от ученици от цяла Европа в специален Уеб-сайт. Това мото, леко изменено – “Единни в многообразието” ще бъде записано и в Европейската конституция при нейното приемане.
 • Ден на Европа – 9 май. Денят на Европа е обявен на среща на ръководителите на страните от ЕС в Милано през 1985 г. Датата 9 май е избрана в чест на френския външен министър Робер Шуман, който на 9 май 1950 г. се обръща към междунаодните медии с декларация, която призовава европейските страни да обединят производството си на въглища и стомана като “първа реална стъпка към създаването на европейска федерация”. Това предложение да се обединят страни, които до преди 5 години са били във война остава в историята като “Декларацията на Шуман” и се счита за основополагащо на днешна обединена европа. Денят на Европа  символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа. В България този ден е обявен за честване през 2005 г.

Как се управлява Европейският съюз?

  • Европейски парламент – той е учреден през 1979 г. Тогава са проведени първите всеобщи преки избори за 410 евродепутати с 5-годишен мандат. Броят на депутатите от всяка страна е пропорционален на боя на населението. Сега европейският парламент има 785 депутати, като най-голям брой има Германия – 99, а най-малък – Малта – 5. През юни тази година ще се проведат избори за европейски парламент, като броят на депутатите е намален според Договора от Ница на 736. България ще има 18 депутати. В парламента депутатите са разделени на парламентарни групи според политическите си позиции. Най-голяма е групата на Европейската народна партия – Европейски демократи (ЕНП - ЕД) с 275 члена, следват я Европейските социлаисти с 217, Алианс на либерали и демократи за Европа – 104, Съюз “Европа на нациите” – 44, европейски свободен алианс (зелени) – 42. В началото на 2007 г. е създадена група на националистите – “Идентичност, традиция и суверенитет”, но тя се разпада през ноември същата година поради оттеглянето на румънските представители. Европейският парламент заседава всеки месец на редовни сесии в Страсбург, извънредните и допълнителните сесии са в Брюксел, а офисите и комисиите – в Люксембург. Основна задача на Европарламента е приемането на законовите актове на Съюза и на начините на изразходване на бюджета.
  • Европейска комисия – това е изпълнителният орган на ЕС. Състои се от 27 “комисари” – по един представител на всяка страна-членка. Председател е Жозе-Мануел Барозу. Представител на България в Комисията е Меглена Кунева – комисар по защита на потребителите. Европейската комисия има законодателна инициатива, контролира изпълнението на бюджета и спазването на европейското законодателство. Нейно седалище е Брюксел, но има офиси в Люксембург, както и представителства във всички страни от ЕС и в много други световни столици. За Европейската комисия в момента работят около 23 000 души.
  • Съвет на Европейския съюз – този орган се състои от ресорните министри на всички страни в Съюза. Според това, на каква тема ще е посветено заседанието с еизпраща съответният министър, който е упълномощен да взима решения от името на страната си. Съветът се управлява на ротационен принцип – всяка страна председателства Съвета за 6 месеца. В момента Съвета на ЕС е под председателството на Чехия, а от 01.07.2009 ще премине към Швеция. България ще председателства Съвета през 2018 г. Съветът на ЕС има и постоянно ръководство, наречено секретариат. Генерален секретар е Хавиер Солана.
  • Европейски съвет – състои се от министър-председателите (или президентите) на страните-членки и неофициално е наречен “среща на върха”. Събира се 4 пъти годишно и решава най-важните и глобални въпроси, свързани с политиката и равитието на Европейския съюз.