За контакти
Галерия
Прием
Вашият коментар
Извънкласни дейности
Проекти

 
 
 

Проекти

През 2008 екип на 26 то СОУ “Йордан Йовков” изработи стратегия за развитие на училищната общност, основана на осемте ключови компетентности, съгласно Европейската референтна рамка. Те са вкючени като приоритети в “Образование и обучение 2010” в следните аспекти:

 • Личностно развитие през целия живот;
 • Изграждане на активна гражданска позиция;
 • Успешна реализация на пазара на труда.

Идеята за участие в проекти

   Новите умения (осемте компетентности) стават реалност чрез правене и прилагане на проекти.

   Тaкива възможности ни дават:

 •  Програма ”Учене през целия живот”.

 •  ОП “Развитие на човешките ресурси”.

 • Национални програми на МОМН.

    Ето как в последните 3 години формирането на   ключовите компетентности се осъществи в нашето училище:

Комуникативни умения на роден език

1. Партньори в On Air: европейски проект за медийно образованиеПрограма Учене през целия живот, Под-програма Коменски

         Приритет 5: подобряване на грамотността

          Основната дейност е разработване на образователни материали като инструмент за развитие на уменията за четене и писане на учениците. Нашето участие се състои в консултиране при осъществяване на дейностите, апробация на създадените учебни материали и оценка на полезността и приложимостта им в учебната практика.

2. Водеща организация в проект “Web – базиран ученически информационен център”, ОП “ РЧР”, подпрограма “Да направим училището привлекателно за младите хора”.

          В този проект се проведе едногодишно обучение на група от 20 деца в модул “Печатни издания” и на група от 15 деца в модул “Връзки с обществеността”. Тези деца издават училищен вестник и правят рекламни материали за училището.

3.  По ОП “РЧР”, проект “Училище на две скорости”, компонент “Без звънец” се прилага допълнително обучение и се оказва помощ от педагози на две групи деца, които имат затруднения при ограмотяването и усвояването на учебния материал.

4.Имаме одобрен проект в конкурс на Министерството на културата за подпомагане на училищните библиотеки. Чрез него се осигури на децата книги и учебни помагала на стойност 4000лв.

Без звънец


В библиотеката

Печатни издания

Комуникативни умения на чужд език

 •   Партньори по програма “Учене през целия живот”, подпрограма Коменски, международен проект “Да споделим своите мечти”

      С деца от Англия, Португалия, Италия, Швеция, Полша и Румъния нашите ученици споделят свои преживявания, желания и бъдещи планове чрез словото.

 • Театър на испански език

      Ежегодно участие в конкурса на посолството на Кралство Испания и МОМН с драматични пиеси от испански автори и изнесени на испански език. През тази година спечелихме първа награда за пиеса и изпълнение.

 

Да споделим своите мечти

Театър на испански език

Математическа грамотност и компетентност в областта на науката и технологиите

 •   Към проект “Web – базиран ученически информационен център”, е проведено едногодишно обучение на 14 деца в модул “Приложна математика”.

    Като резултати от това обучение са направени ученически разработки, в които математиката е представена като занимателна наука.

 •        Национална програма на МОМН “Грижа за всеки ученика”

    Чрез този проект се осъществи допълнително обучение по математика на ученици от 5-ти и 6-ти клас със затруднения в усвояване на учебния материал.

 •    Партньори в проект по ОП “РЧР” на тема “Равен шанс”.

    Същността на проекта е популяризиране на холандска методика “Ремелка” в обучението по математика за деца със СОП.

Приложна математика

Грижа за ученика

Равен шанс

Компетентност в областта на науката и технологиите

 •   Изработване и реализиране на проект за почистване на част от коритото на река Владайска.    

Проектът е финансиран от ПУДООС към МОСВ и е реализиран от ученици от паралелка “Екологичен туризъм”.

 •   Клуб “Млад огнеборец”.

Отборът стигна до 4-то място на нацинален кръг.

 •    Конструиране и изработване на совалка.

Проектът е във връзка с деня на космонавтиката и обявен конкурс на новопостроеното кино imax и първия 3D филм, посветен на космоса. Спечелихме първо място.

Почистване на р. Владайска

Клуб “Млад огнеборец”

Совалка

Дигитални компетентности

В проекта “Web – базиран ученически информационен център” се изработи:

 • Сайт на училището с рубрики: Справочник на училището, помагало на ученика, азбука на оцеляването, новини,  знания за ЕС, млади таланти, екология, туристически гид, спорт, свободно време, за тийнейджъри, училище за родители.

     Ученически екипи подготвят материали за сайта, след като предварително са минали обучение в избран от тях модул от предложени – 14.

 • Едногодишно обучение на 104 деца в “Базови и специфични компютърни умения".
 • Едногодишно обучение на 12 деца в модул “Фотография".
 • Едногодишно обучение на 14 деца в модул “Видеооператорство".  

Клуб по фотография

Работа на екипите за рубриките

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация  

1.   Екопроекти на учениците от паралелките с профил “Екологичен туризъм”:

n       "Опазване и подобряване на качеството на природната среда в гр.София- първа награда категория "ученици" в Националният конкурс за научна разработка към БАН. Чрез изготвянето на проекта учениците усвоиха знания и умения за събиране и обработване на данни ,  изследване на състоянието на градската среда за различни периоди, както и разработиха своите виждания и представи за околната и жизнена среда в бъдеще.

n       "Изследване на екотуристически дестинации в Южна България”
По метода на swot- анализа авторите направиха изследване на природни и културни, исторически и инфраструктурни възможности за устойчив поминък в слаборазвитите райони.

n       " Люлин планината, която ни обединява"- задълбочено изследване на природните ресурси, историческото , културното наследство , занаяти и обичаи, което се предостави на кметовете на населените места около планината за превръщане на Люлин в зона за спорт и отдих със запазено биоразнообразие.

n       "Програма за агроекологично развитие на с. Рударци и с.Кладница.” Предоставените на кметската администрация данни за населените места помогнаха  да се планират стъпки  за изготвяне на фамилни ферми за био земеделие и животновъдство.

2.   Едногодишно обучение на 20 деца в модул “Социологически проучвания”.

       Направени са няколко анкети сред училищната общност по актуални проблеми. Обработените данни и изводите са качени на сайта на училището.
Екопроекти

Граждански компетентности и умения за междуличностно общуване

Проект “Споделени мигове” на Асоциация ”Родители” по ОП “РЧР”

Идеята е да се усвоят и изпробват нови методи за работа с децата за развитие на социални умения, да се създаде и реализира годишен културен календар на събития и кампании за укрепване на училищната общност.

  Едногодишно обучение на 14 гимназисти в модул “Гражданско общество”

Международен проект по подпрограма Коменски “Зелени навици”.

Приложен холандски модел на сдружение “Фице” за “Училище за родители”

Проект “Общуване чрез театър” в олимпиадата по гражданско образование. Реализиран форум театър сред гимназистите за посочените от тях най-сериозни проблеми на тийнейджърите. 

   Екопроекти, които формират активна гражданска позиция – “Харта за устойчивото развитие на квартала”,“Зелена генерация”, “Зелена мрежа”.

Всичките проекти са предоставени на СО и са популяризирани сред обществеността.

 

Споделени мигове

Форум театър

Училище за родители

Зелени навици

Екопроекти

Предприемачество

Разкрита е паралелка “Предпримачество и бизнес” по разработен учебен план и програми на Джуниър Ачийвмънт – България.

Ежегодно провеждаме ученически базар, чрез който децата се учат на предприемчивост и получават първи знания по маркетинг и реклама. Те решават как да оползотворят събраните средства.

Ученически базар

Културни компетентности

 • Едногодишно обучение на 12 ученика в модул “Културология

 • Съвместно с ЦРД – Бели брези 3 групи от различни възрасти се обучават да правят театър, като накрая изнасят постановки пред училищната общност.

 • Всяка година правим детски изложби в музеи и културни центрове.

 • Съвместно с НИМ имаме клуб “Народни занаяти”.

Изложби

Театър

СПОРТ

 
 

 
 Сайт поддръжка: Искрена Иванова, iskrena@abv.bg